Privacyverklaring

Versie  1.0 – 01/09/2023

Wij vinden het belangrijk om uw persoonlijke gegevens te beschermen. In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken.

In een wereld die altijd verandert door nieuwe technologie, zullen we deze privacyverklaring soms moeten bijwerken. We nodigen u uit om deze webpagina regelmatig te bezoeken, zodat u op de hoogte blijft van hoe wij persoonlijke gegevens verwerken.

Wij gebruiken cookies op onze website. Lees onze cookieverklaring voor meer informatie hierover.


1. Wie zijn wij? 

Wij zijn Prosatt BV, met maatschappelijke zetel te Excelsiorlaan 43, 1930 Zaventem en met ondernemingsnummer 0805.337.847. Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van onze websitegebruikers en (potentiële) klanten of medewerkers.

Wij voldoen aan de regelgeving die van toepassing is op gegevensbescherming, zoals de Europese Verordening 2016/679 (de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG, in het Engels gekend als General Data Protection Regulation of “GDPR”) en de Belgische Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Voor alle vragen over uw persoonlijke gegevens kan u ons bereiken op privacy@prosatt.be


2. Verwerken van persoonsgegevens: belangrijkste informatie​

2.1 In dit gedeelte leggen we uit waarom we uw persoonsgegevens verwerken, welke categorieën van persoonsgegevens we verwerken, hoe we de gegevens verkrijgen, op welke rechtsgrondslag we deze verwerken en hoe lang we ze bewaren. 

  • We verwerken uw persoonlijke gegevens enkel met een specifiek doel voor ogen (waarom).
  • In functie van dit doel verzamelen en verwerken we verschillende categorieën gegevens (welke). We verzamelen onder andere (a) identificatiegegevens (uw naam, adres, geboortedatum en -plaats, foto, telefoonnummer, e-mailadres of IP-adres), (b) carrièregegevens (cv, LinkedIn-profiel, referenties) en (c) financiële gegevens (salaris, bankrekeningnummer).
  • We informeren u over hoe we de gegevens verkrijgen. We ontvangen de informatie meestal van uzelf, wanneer u deze aan ons verstrekt via onze website, per e-mail of anderszins. We kunnen ook informatie verkrijgen van andere bronnen, zoals uw LinkedIn-profiel of een rekruteringsbedrijf. In dat geval zullen we u daar in alle transparantie over informeren. We doen dit zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een maand.
  • Voor elke verwerking zorgen we ervoor dat er een specifieke rechtsgrondslag van toepassing is. Er is een rechtsgrondslag onder meer als u toestemming hebt gegeven, als de verwerking plaatsvindt als onderdeel van het nemen van precontractuele of contractuele stappen, als we verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting of als de verwerking noodzakelijk is met het oog op onze legitieme belangen.
  • Tot slot laten we u ook weten hoe lang we uw gegevens zullen bewaren.


2.2 We verzamelen uw persoonlijke gegevens voor de volgende specifieke doeleinden:

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Welke gegevens verzamelen wij hiervoor?

Hoe verkrijgen we de gegevens? 

Op welke rechtsgrond verzamelen wij de gegevens?

Hoe lang bewaren wij de gegevens?

Om uw sollicitatie te verwerken

​Identificatiegegevens

​Carrièregegevens

Van uzelf, wanneer u uw sollicitatie indient via onze website of per post of e-mail

Precontractuele stappen 

Wettelijke verplichting

Als wij besluiten niet samen te werken: tot zes maanden na uw aanvraag.

Het kan zijn dat wij bepaalde gegevens langer moeten bewaren om aan specifieke wettelijke verplichtingen te voldoen.

Om onze samenwerking te beheren (als we na uw sollicitatie tot een samenwerking komen)

​Identificatiegegevens

​Carrièregegevens

Financiële data

Van uzelf

Het uitvoeren van een contract

Wettelijke verplichting

Zo lang als nodig om aan specifieke wettelijke verplichtingen te voldoen, of om ons te verweren in eventuele geschillen na het einde van onze samenwerking.

Om u de meest interessante vacatures voor te stellen (1)

​Identificatiegegevens

​Carrièregegevens

Van uzelf, wanneer u solliciteert bij ons.

Ons legitieme belang als dienstverlener die de beste vacatures wil koppelen met de beste talenten.

Tot 18 maanden na uw sollicitatie, of tot wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens op deze manier (zie paragraaf 6 hieronder over uw rechten).

Om u onze nieuwsbrief te sturen

Identificatiegegevens (e-mailadres)

Van uzelf, wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief

Uw toestemming

Totdat u uw toestemming intrekt.

Direct marketing 

Identificatiegegevens

 

Van uzelf, wanneer u zich registreert op onze website

Ons gerechtvaardigd belang als commercieel bedrijf.

Tot het moment dat u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens op deze manier (zie paragraaf 6 hieronder over uw rechten).

Om onze relatie met u als klant te beheren

Identificatiegegevens

Positie

Van uzelf, tijdens onze commerciële relatie

Onderdeel van het nemen van contractuele stappen (dat wil zeggen: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst).

Tien jaar na de beëindiging van onze commerciële relatie.

 

(1) Ter verduidelijking: als u bij ons solliciteert en wij hebben niet direct een vacature voor u, dan willen wij uw profiel behouden voor andere interessante vacatures. We moedigen u aan om ons aanvullende relevante informatie over uzelf te geven, zelfs nadat uw sollicitatieprocedure is voltooid, zodat we u de best mogelijke vacatures kunnen aanbieden, op basis van nauwkeurige en actuele informatie. Om dezelfde reden kunnen we ook informatie bewaren die u openbaar verstrekt (bijvoorbeeld via updates van uw LinkedIn-profiel). U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op deze manier door ons een e-mail te sturen naar privacy@prosatt.be.


3. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?​

Wij doen er alles aan om de veiligheid van uw gegevens te garanderen. We hebben redelijke technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking en/of ongeoorloofde toegang. Houd er rekening mee dat het internet een open netwerk is; wij kunnen niet 100% garanderen dat ongeautoriseerde derden deze maatregelen niet kunnen omzeilen of uw persoonsgegevens voor ongepaste doeleinden kunnen gebruiken.


4. Geven wij uw gegevens door aan derden? 

4.1 Wij zullen uw persoonsgegevens nooit aan derden verkopen of leasen.

4.2 Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met verbonden vennootschappen. We kunnen uw persoonsgegevens ook delen met derde partijen die ons helpen met onze producten en diensten, zoals cloud hosting dienstverleners. Deze derden hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dit nodig is om hun activiteiten uit te voeren; zij mogen uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Wij hebben verwerkersovereenkomsten met hen afgesloten. Wij kunnen uw persoonsgegevens publiceren om ons beleid af te dwingen, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of in het belang van de veiligheid, in het algemeen belang of met het oog op rechtshandhaving. We kunnen gevolg geven aan een verzoek van een wetshandhavingsinstantie, regelgevende instantie of overheidsinstantie. We kunnen ook gegevens publiceren ten behoeve van lopende of geplande rechtszaken of om onze eigendommen, veiligheid, mensen of andere rechten en belangen te beschermen.

4.3 Als u bij ons solliciteert, zullen wij uw persoonsgegevens alleen bekendmaken aan specifieke leden van ons HR-team en aan managers of medewerkers van onze betrokken departementen. Als u voor uw functie rechtstreeks voor onze klant werkt, kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan de klant overmaken. Als wij dat doen, maken wij alleen persoonsgegevens over die relevant zijn voor de beoordeling van uw sollicitatie door de klant en alleen met uw toestemming.


5. Geven wij uw persoonsgegevens door naar buiten de Europese Economische Ruimte? 

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan derden in derde landen (buiten de Europese Economische Ruimte (EER)). Een dergelijke overdracht is toegestaan als de ontvanger van de gegevens verblijft in een land met een beschermingsniveau dat de Europese Commissie beschouwt als afdoende. Sommige van deze landen hebben mogelijk geen gelijkwaardige wetgeving inzake gegevensbescherming om het gebruik van uw persoonsgegevens te beschermen. In dergelijke gevallen hebben we onderzocht of passende preventieve maatregelen, vergelijkbaar met de maatregelen die binnen de EU bestaan, mogelijk zijn, bijvoorbeeld door het aannemen van standaardcontractbepalingen. In specifieke gevallen zullen wij uw voorafgaande toestemming vragen voor de overdracht van uw persoonsgegevens buiten de EER. Volg de procedure hieronder beschreven in ‘Wat zijn uw rechten’ voor meer informatie over gegevensoverdrachten.


6. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen? 

​In dit gedeelte zetten wij uiteen welke rechten u als betrokkene heeft. Als u deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via privacy@prosatt.be. Wanneer u dit doet, kunnen wij u vragen om uw identiteit te verifiëren, om er zeker van te zijn dat uw verzoek rechtmatig is en dat wij het antwoord sturen naar een persoon die het recht heeft om het verzoek in te dienen. Onder specifieke omstandigheden kunnen wij wettelijk het recht hebben om uw verzoek te weigeren.

6.1 Recht op toegang/inspectie. U heeft het recht om ons te vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken. Als wij dat doen, heeft u recht op inzage en inspectie in uw persoonsgegevens.

6.2 Recht op rectificatie. Als de persoonsgegevens die wij over u bewaren onvolledig of onjuist zijn, heeft u het recht om ons te vragen deze te corrigeren.

6.3 Recht om vergeten te worden. In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Dit is onder meer het geval als de verwerking niet langer noodzakelijk is (rekening houdend met het oorspronkelijke doel van de verwerking). Dit is ook het geval als u uw toestemming voor de verwerking intrekt (als de rechtsgrond voor de verwerking uw toestemming was) of als u bezwaar maakt tegen de verwerking (als de rechtsgrond voor de verwerking ons legitieme belang was). Dit is ook het geval als wij, ondanks onze inspanningen, uw gegevens op een of andere manier zouden hebben verwerkt op een onrechtmatige wijze.

6.4 Recht op beperking van de verwerking. In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om te vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.

6.5 Recht op overdraagbaarheid van gegevens. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. U kunt verzoeken dat wij uw persoonsgegevens rechtstreeks overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. U heeft dit recht alleen als de verwerking gebaseerd is op uw toestemming en via een geautomatiseerd proces gebeurt.

6.6 Recht om bezwaar te maken. Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang, heeft u op basis van uw specifieke situatie het recht om bezwaar te maken. Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking zouden hebben die zwaarder wegen dan uw belangen, of tenzij wij juridische claims zouden moeten instellen of ons daartegen verdedigen. Als wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden (waaronder profilering), heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

6.7 Geautomatiseerde individuele besluitvorming. U heeft het recht om niet te worden onderworpen aan enige belangrijke beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, tenzij de verwerking is toegestaan op grond van een dwingende wettelijke bepaling. Op dit recht bestaan uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer het besluit noodzakelijk is in het kader van een overeenkomst tussen ons, of als het besluit gebaseerd is op uw uitdrukkelijke toestemming als betrokkene.

6.8 Recht om toestemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een specifiek doel, kunt u uw toestemming altijd intrekken. Als u zich heeft aangemeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, kunt u zich afmelden als u van gedachten verandert.